Loading...

GDPR - Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 známe pod názvom GDPR. Týmto by sme Vás chceli uistiť, že k ochrane osobných údajov fyzických osôb pristupujeme s plnou vážnosťou a záleží nám na tom, aby boli osobné údaje starostlivo chránené.

Spoločnosť SoftOne, s.r.o, so sídlom Dolná Mičiná 98, 974 01 Banská Bystrica prevádzkuje službu DocFlow, ktorá slúži svojim zákazníkom na elektronické spracovanie dokumentov a ich archiváciu. Údaje, ktoré sú spoločnosťou zhromažďované, sú spracovávané iba pre účely na to oprávnené, po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho zabezpečenia.

Kategórie spracovávaných údajov

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

  • identifikačné údaje – titul, meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ, pokiaľ ste podnikateľ, a vašu funkciu v organizácii, pokiaľ zastupujete právnickú osobu, informácie o účasti na spoločnosti resp. funkcii
  • údaje o objednaných službách – údaje objednaných služieb zo strany zákazníkov, spôsob platby vrátane čísla platobného účtu
  • kontaktné údaje – údaje, na základe ktorých môžeme kontaktovať zákazníkov, ide najmä o e-mailovú adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa
  • platobné informácie – ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, produktov

Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov

Pri poskytovaní služieb sa občas obraciame na spolupracovníkov a odborníkov a tí môžu mať prístup aj k Vašim osobným údajom, ide najmä o tieto osoby:

  • prevádzkovateľ špecializovaného softvéru a poskytovateľ IT služieb, spoločnosti podnikajúce v oblasti tvorby softvéru a IT služieb so sídlom v EÚ,
  • spoločnosti poskytujúce nám dátové úložisko, so sídlom a servermi umiestnenými v EÚ,
  • účtovní a daňoví poradcovia, spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike,
  • spoločnosti zabezpečujúce spracovanie platieb, banky so sídlom v EÚ a spoločnosti poskytujúce platobné služby so sídlom v EÚ,
  • uplatňovanie právnych nárokov: spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční poradcovia, právni poradcovia, všetci so sídlom v EÚ.

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje spracovávame z údajov, ktoré poskytnete pri objednávaní služieb alebo v rámci komunikácie s našou spoločnosťou.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácie.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať emailom na adrese gdpr@docflow.ai. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajovv

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Prijali sme technické a organizačné opatrenia, ktoré údaje chránia pri prenose aj uložení, zabraňujú poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme. Všetci naši zamestnanci a dodávatelia sú viazaní dohodami o mlčanlivosti. Pri prenose údajov používame šifrované komunikačné kanály. Zároveň sú všetci naši zamestnanci a dodávatelia viazaní dohodami o mlčanlivosti. Na uchovávanie a spracovávanie osobných údajov využívame cloudové služby v súlade s usmerneniami GDPR.

Hore