Loading...

Návrh riešenia digitalizácie

Každá stavba najskôr začína plánovaním

Cieľom projektu je identifikovať procesy spoločnosti, v ktorých sa manuálne spracovávajú papierové dokumenty a navrhnúť optimalizovanie týchto procesov pomocou digitalizácie. Konkrétny plán pre implementáciu digitalizácie, vedie k zvýšeniu efektivity, zníženiu nákladov a zlepšeniu bezpečnosti.

Projekt bude pozostávať z:

  • analyzovania existujúcich procesov,
  • návrhu optimalizácie,
  • definovania nových digitálnych procesov,
  • výberu vhodných technológií a nástrojov,
  • návrhu implementácie v celom podniku.

Hlavné časti projektu

1
Identifikácia kľúčových procesov

Preskúmame hlavné procesy, ktoré sa v organizácii vykonávajú, a identifikujte tie, ktoré majú potenciál byť digitalizované a zvýšiť tak efektivitu a inovatívnosť v organizácii.

2
Mapovanie súčasného stavu

Posúdime súčasné technologické riešenia, systémy a nástroje, ktoré organizácia využíva. Zistíme, ako sú tieto technológie integrované do každodenných činností a akú mieru automatizácie dosahujú.

3
Zhromažďovanie dát

Zhromažďuje relevantné informácie o IT prostriedkoch organizácii, ako sú hardware, software, siete a databázy. Taktiež informácie o bezpečnosti údajov, o prístupe k údajom v spoločnosti a politike prideľovania prístupov.

4
Analýza a zistenia

Analyzujeme získané údaje a identifikuje problémy a nedostatky, ktoré môžu predstavovať riziko pre organizáciu. Medzi tieto zistenia môže patriť manuálna práca s informáciami, neefektívne postupy, nesprávne nastavenie systémov alebo nedostatky v oblasti bezpečnosti.

5
Identifikácia možností zlepšenia

Na základe analýzy súčasného stavu identifikujeme oblasti, kde by mohla byť digitalizácia a automatizácia zvýšená. Zohľadníme oblasti, ktoré sú náchylnejšie na chyby, kde môže byť produktivita zlepšená alebo kde môžu byť náklady znížené.

6
Správa a odporúčania

Po dokončení analýzy zostavíme správu, ktorá sumarizuje zistenia a poskytuje odporúčania na zlepšenie. Správa je zvyčajne predložená vedúcim predstaviteľom organizácie a relevantným oddeleniam, ktoré sú zodpovedné za implementáciu zmien.

7
Návrh riešení

Navrhneme konkrétne riešenia a opatrenia na zlepšenie digitalizácie a automatizácie v organizácii. Zohľadníme technologické inovácie, softvérové nástroje, zmeny v procesoch a školenia zamestnancov.

8
Plán implementácie

Zostavíme plán implementácie navrhovaných riešení, ktorý zohľadňuje časový rámec, zdroje, rozpočet a zodpovednosti jednotlivých zúčastnených strán.

Máte záujem digitalizovať Vaše procesy?

Zaregistrujte sa a náš pracovník Vás bude kontaktovať s ponukou projektu individuálneho riešenia pre Vašu spoločnosť.

Hore