Loading...

Obchodné podmienky

Čl. I. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Služba - poskytovanie služby digitálneho spracovania dokumentov a ich archivácia v elektronickej podobe.

1.2 Účet - zákaznícky účet registrovaný na webovej stránke www.docflow.ai, identifikovaný prihlasovacím menom (emailom) užívateľa a chránený prístupovým heslom.

1.3 Prevádzkovateľ - SoftOne, s. r. o., Dolná Mičiná 98, 97401 Banská Bystrica. IČO: 45663751, DIČ: 2023077903
(ďalej len ako prevádzkovateľ).

1.4 Užívateľ - právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá si objednala a využíva služby dostupné na webovej stránke www.docflow.ai.

Čl. II. Ochrana údajov

2.1 Užívateľ svojou registráciou súhlasí so spracovaním údajov a ich uložením do internej databázy zákazníkov poskytovateľa.

2.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov služieb fyzických osôb ako aj kontaktných osôb používateľov – právnických osôb v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári, platobných údajov a údajov odobratých službách na účely predzmluvného vzťahu a plnenia zmluvy (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia) a to po dobu trvania registrácie alebo iného poskytovania služieb.

2.3 Pri prenose údajov používame šifrované komunikačné kanály (šifrovanie SSL/TLS).

Čl. III. Užívateľská zmluva

3.1 Zmluvnými stranami užívateľskej zmluvy sú prevádzkovateľ a užívateľ tak, ako je uvedené článku I. týchto podmienok používania.

3.2 Užívateľ, ktorý sa registroval a využíva webovú službu, a na základe súhlasu s „Podmienkami užívania“ vstúpil s prevádzkovateľom do zmluvného vzťahu, ktorým sa prevádzkovateľ zaviazal poskytovať služby a užívateľ sa zaviazal v prípade objednania služieb za tieto zaplatiť.

Čl. IV. Predmet zmluvy

4.1 Predmetom zmluvy je online služba dostupná na webovom sídle www.docflow.ai. Služba ponúka užívateľský nenáročnú formu digitálneho spracovania dokumentov a elektronické zaradenie dokumentov do jednotlivých kategórií. Zároveň služba DocFlow ponúka prehľadný a online dostupný archív.

Čl. V. Práva a povinnosti užívateľa

5.1 Užívateľ je povinný po vyzvaní korektne vyplniť svoje fakturačné údaje pre účely fakturácie služieb a komunikáciu s prevádzkovateľom. Užívateľ je povinný udržiavať svoje fakturačné údaje vždy aktuálne.

5.2 Užívateľ je povinný chrániť svoje prístupové údaje a zároveň sa zaväzuje ich neposkytnúť žiadnej inej osobe.

5.3 Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za dokumenty a údaje, ktoré v systéme vytvorí, ktoré verifikuje, ktoré archivuje a ktoré exportuje do externých systémov.

Čl VI. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

6.1 Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.

6.2 Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa z bodu 6.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.), alebo prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany prevádzkovateľa (napr. upgrade služby na novú verziu).

6.3 Prevádzkovateľ je povinný chrániť všetky údaje užívateľa, ktoré sa nachádzajú v spracovávaných dokumentoch, alebo ktoré boli získané spracovávaním dokumentov. Prevádzkovateľ môže tieto údaje využívať pre zlepšenie ním poskytovaných služieb, ale musí zabezpečiť ich ochranu a zabrániť ich pozmeneniu.

6.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť dokumenty ani žiadne údaje užívateľa tretím stranám okrem výnimiek serverových služieb: Google Cloud, Amazon AWS, Microsoft Azure.

6.5 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje užívateľa vytvorené a spracovávané v systéme www.docflow.ai.

6.6 Prevádzkovateľ má právo zrušiť službu užívateľovi, ktorý vedome poškodzuje službu alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných užívateľov.

6.7 Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať užívateľa.

Čl VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

7.1 Cena za poskytnutie služby užívateľovi je stanovená v cenníku.

7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu. O tejto zmene bude minimálne 30 dní vopred informovať všetkých užívateľov služby.

7.3 Platba je vždy uhrádzaná vopred vo forme predplatného a je nevratná.

7.4 Prevádzkovateľ má právo odoprieť využívanie služby užívateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa platného cenníka.

Hore